Läs senare

Ta större plats i skolan

23 Nov 2010

Ämnesrådet har haft ett möte med representanter från Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF). De har ett nationellt uppdrag ”att främja en helhetssyn på sambandet mellan fysisk aktivitet, matvanor samt barns och ungdomars lärande och utveckling”. Vi förde en diskussion om hur NCFF kan stödja och inspirera oss hem- och konsumentkunskapslärare. De presenterade sin hemsida oru.se/ncff där det finns aktuell information inom olika ämnesområden. De publicerar också ett gratis nyhetsbrev som utkommer fyra gånger per år.
Ett projekt som Lärarförbundet har tillsammans med NCFF är ”Årets HK-lärare”. Även här förde vi en diskussion om möjligheten att nominera till årets HK-lärare 2011 på NCFF:s hemsida. Vi diskuterade också upplägget för ”Rikskonferens för hälsosamt lärande” som kommer att hållas i Örebro 7-8 april 2011. Vi var många i fjol som fick möjlighet till bra kompetensutveckling. Planera in detta tillfälle till kompetensutveckling redan nu och försök få med dig dina kollegor. Från min skola åkte jag, två ämneskollegor och en idrottslärare. Vi är många i skolan som delar ansvar för elevens hälsa.

En stående fråga på ämnesrådets dagordning är arbetet runt kursplanearbetet. Processen är nu igång och Skolverket har presenterat en film som berör de viktigaste förändringarna i arbetet. Det kommer också finnas diskussionsunderlag till filmen.

Skolverket ska under hösten och våren:

Presentera ett kommentarmaterial till varje enskild kursplan.

Ge ut ett diskussionsunderlag för att ge oss lärare stöd i läsandet och användandet av kursplanerna.

Ta fram ett material som ger stöd och utvecklar lärares kompetens i bedömning.

Jag tror att nätverk i kommunerna för oss som undervisar i hem- och konsumentkunskap är viktigt i arbetet runt nya kursplaner. Att göra matriser för att beskriva förmågor, processer och lokal pedagogisk planering är stöd för oss i bedömningen tillsammans med eleverna. Den formativa bedömningen blir tydligare om vi kan visa på kunskapsutveckling.

Ämnet måste få högre status även bland kollegor och föräldrar. En viktig fråga för oss är hur vi tar större plats i skolan, vilka ämnen vi kan samverka med och på så vis få in mer tid för eleverna. Hur kan vi samverka på de lägre stadierna så vi säkerställer kunskapskraven i åk 3 och åk 6?

Hur påverkar det oss att det står att det är endast behöriga lärare som ska undervisa i ämnet? Min förhoppning är att vi kommer att få fler tjänster när vi ska undervisa i de lägre stadier, så som jag tolkar skrivningen.

Kongressen är det organ i Lärarförbundet som beslutar om verksamhetsinriktning inför kommande period. Jag har nu läst ca 800 motioner som ska behandlas på kongressen. Många motioner handlar om olika yrkesgruppers arbetsvillkor. Vi i ämnesrådet har skrivit flera motioner, men en som vi tycker är mycket viktig är att studenterna ska kunna prenumerera på Hushållsvetaren till studentpris. Vi får se vad som händer i den frågan.

Översynen av skollag, läroplan, lärarutbildning samt Gy 2011 påverkar vårt arbete men för mig som lärare är ändå helhetssynen på eleven det viktigaste med stöd av styrdokumenten.

Till sist säger vi grattis till Sara Sjöstedt som blev Årets HK-lärare 2010.

ur Lärarförbundets Magasin