Läs senare

Hälsa handlar inte bara om att träna

FORSKNINGVad behöver ändras i undervisningen för att elever ska lära sig utvärdera fysiska aktiviteter ur ett salutogent perspektiv? Det undersöker Sabina Vesterlund i sin licentiatavhandling.

01 Maj 2018

Sabina Vesterlund

Arbetar som lärare i idrott och hälsa på Ösbyskolan i Värmdö kommun och har varit en del av Forskar­skolan idrott och hälsas didaktik sedan höstterminen 2014. Hennes licentiatavhandling kommer att läggas fram vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, GIH, fredagen den 18 maj 2018.

I läroplanen för ämnet idrott och hälsa står att eleverna ska kunna samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och resonera kring hur aktiviteterna påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Ofta resulterar det i diskussioner om träningslära, hur en viss aktivitet påverkar kroppen fysiskt och vad som händer med den fysiska hälsan när man tränar.

Men Sabina Vesterlund ville i sin licentiatavhandling undersöka vad eleverna behöver erbjudas i undervisningen för att kunna värdera en fysisk aktivitet utifrån ett mer salutogent perspektiv på hälsa. Något hon gjorde genom att tillsammans med två kollegor genomföra en learning study i tre klasser i årskurs 9 på den egna skolan. Totalt deltog 52 elever i studien. Syftet var att se hur elever erfar genomförande och värderande av aktiviteten street dance utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

I början av studien hade eleverna svårt att frångå de fysiska effekterna av aktiviteten, de pratade om att street dance var bra för att träna koordination och kondition, men efter några justeringar i undervisningen började de i stället diskutera relationer, känslor och upplevelser. De samtalade kring hur olika elevers förståelse av aktiviteten skilde sig åt och hur allas upplevelse av aktiviteten påverkades av alla andras upplevelse.

Studiens resultat visar att genom att utgå från de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kunde eleverna lära sig att utvärdera det psyko­sociala sammanhanget kring en fysisk aktivitet och få förståelse för att all fysisk aktivitet inte per automatik är bra om till exempel individerna som deltar samtidigt är elaka mot varandra.
– Ett fysiologiskt perspektiv på hälsa skalar bort allt utom den fysiska effekten av en aktivitet men ingen kommer att bli hälsosam i ett livslångt perspektiv om känslan av att delta i aktiviteten är negativ, säger Sabina Vesterlund.

ur Lärarförbundets Magasin